September 2019

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Armonia (B) 0700-1800
Norwegian Sky (OM) 0730-1700
2
Empress (M) 0800-1700
Norwegian Sky (B) 0900-1800
3
Victory (B) 0730-1330
Norwegian Sun(OM) 1300-2000
4
Majesty (B)  0800-1700
5
6
Sensation (B) 0730-1330
Norwegian Sky (OM) 0700-1600
7
09/26/2019
8
Celebrity Equinox (B) 0700-1700
Majesty (OM) 0800-1700
9
10
Victory (B) 0730-1330
Norwegian Sky (OM) 0800-1800
11
12
13
Norwegian Sun (B) 1230-1900
14
15
Armonia (B) 0700-1800
16
Carnival Freedom (B) 1100-1900
Norwegian Sky (OM) 0700-1400
Empress (M) 0800-1700
17
Victory (B) 0730-1330
Norwegian Sun(OM) 1230-1900
18
Majesty (B)  0800-1900
19
20
Sensation (B) 0730-1330
Norwegian Sky (OM) 0700-1600
21
22
Celebrity Equinox (OM) 0700-1700
Majesty (B) 0900-1900
Empress (M) 0800-1730
23
24
Victory (OM) 0730-1330
Carnival Glory (B) 0800-1600
Norwegian Sky (OM) 1500-2100
25
26
27
Norwegian Sun (B) 1230-1900
28
29
Armonia (B) 0700-1800
Insignia (M) 0630-1700
30
Empress (M) 0800-1700
Norwegian Sky (B) 0700-1400