February 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
7/25/2019

N. Statendam (OM) 0800-1700
2
N. Amsterdam (OM) 0800-1700
Rhapsody (B) 1100-1800
3
Celebrity Edge (B) 0700-1700
Valor (OM) 0800-1500
4
Victory (B) 0730-1330
Azora (M) 0800-1630
Brilliance (OM) 1100-1900
5
6
Infinity (B) 0800-1600
Majesty (OM) 0700-1500
7
Sensation (B) 0730-1330
Empress (M) 0700-1700
8
Norwegian Sky (B) 0700-1600
Viking Sky (M) 0800-1630
9
Celebrity Equinox (B) 0700-1700
Disney Wonder (OM) 0745-1600

10
Majesty (B) 1100-1700
11
Celebrity Infinity (OM) 0700-1700
Victory(B) 0730-1330
Veendam (M) 0800-1715
12
Disney Magic (OM) 0745-1630
13
Norwegian Sky (B) 0700-1600
Veendam (OM) 0800-1700
14
Zuiderdam (B) 0800-1700
15
viking Sky (M) 0800-1600
16
Rhapsody (B) 0700-1700
N. Amsterdam (OM) 0800-1700
17
Celebrity Edge (OM) 0700-1700
Freedom (B) 1100-1900
18
Victory (B) 0730-1330
Norwegian Sun (OM) 1130-2000
empress (M) 1000-1730
19
Sirena (M) 0730-1700
20
Seven Seas Explorer (B) 0730-1700
Majesty (OM) 0800-1800
Veendam (M) 0700-1500
21
Sensation (B) 0730-1330
22
Norwegian Sky (OM) 0700-1600
N. Statendam (B) 0800-1700
23
Celebrity Equniox (B) 0700-1700
Seven Seas Splendour (OM) 0700-1600
24
C. Legend (B) 1200-1800
Empress (OM) 0800-1700
25
Celebrity Infinity (OM) 0700-1700
Victory (B) 0730-1330
Silver Wind (M) 0800-1600
26
Disney Magic  (B) 0745-1630
27
Norwegian Sky (B) 0700-1600
Veendam (OM) 0800-1700
Majesty (OM) 0700-1500
28
Norwegian Pearl (B) 0730-1600
29
Ventura (B) 0900-1730